Procedury metodologiczne w teologii

Sierpień 9, 2015 admin 0

Procedura interpretacji sub ratione Dei. Procedura, jak sygnalizowaliśmy, składa się z dwóch etapów. W pierw­szym „rozpoznaje się” badany problem (zjawisko kultu­rowe, przemiany kulturowe, dzieło sztuki, […]

Tematyka pracy teologicznej

Sierpień 6, 2015 admin 0

        Autor powstającej pracy magisterskiej zawsze powinien postępo­wać metodycznie. Stąd jego pierwszą czynnością, następującą po wyborze interesującej go dziedziny i specjalistycznego zagadnienia, jest podjęcie nieraz […]

Habilitacja z teologii

Sierpień 6, 2015 admin 0

To, czego ustawowo nie wymaga się od doktoratów, tj. wniesienia istotnego wkładu do danej dziedziny wiedzy, jest stawiane jako warunek konieczny przy ocenianiu i zatwierdzaniu […]

Teologia i treść

Sierpień 4, 2015 admin 0

Pasją teologa jest treść. Teolog na mocy swego powołania bada treść tego, co dane zostało wierzącym. Ostatecznie teologia zajmuje się treścią słowa Bożego skierowanego do […]

Bibliografia teologiczna i jej rodzaje

Sierpień 1, 2015 admin 0

Jak sama etymologia wskazuje (greckie biblos – książka, grafe – pismo), jest to, najogólniej mówiąc, spis zawierający informacje o drukowanych książkach, a ściślej o drukowanych […]

Charakter teologiczny pracy

Lipiec 29, 2015 admin 0

W związku z opisanym przez nas dyskusjami na temat na­ukowości teologii, a także w związku z wielowiekową tradycją metodologiczną wydziałów teologicznych, które stanowiły fun­dament uniwersytetów […]

Dzieje badań nad religią

Lipiec 13, 2015 admin 0

Teolodzy i filozofowie interesowali się religią na długo przed powsta­niem religioznawstwa, które pojawiło się jako wyodrębniona dyscyplina uniwersytecka dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Ważne […]