Latest Posts

Procedury metodologiczne w teologii

metody-w-teologii

Procedura interpretacji sub ratione Dei. Procedura, jak sygnalizowaliśmy, składa się z dwóch etapów. W pierw­szym „rozpoznaje się” badany problem (zjawisko kultu­rowe, przemiany kulturowe, dzieło sztuki, utwór literacki, internet, PR itp.), uwzględniając stopień złożo­ności danego zjawiska, dzieła czy narzędzia, interdyscy­plinarność zagadnienia,…
Więcej

Tematyka pracy teologicznej

temat teologiczny

        Autor powstającej pracy magisterskiej zawsze powinien postępo­wać metodycznie. Stąd jego pierwszą czynnością, następującą po wyborze interesującej go dziedziny i specjalistycznego zagadnienia, jest podjęcie nieraz wielokrotnej próby dokładnego sprecyzowania tematu pracy. Należy to uczynić przynajmniej z dwóch powodów. Otóż, po…
Więcej

Habilitacja z teologii

habilitacja

To, czego ustawowo nie wymaga się od doktoratów, tj. wniesienia istotnego wkładu do danej dziedziny wiedzy, jest stawiane jako warunek konieczny przy ocenianiu i zatwierdzaniu przez kompetentne gremia habilitacji (łac. dissertationes ad grafum obtimendium doctoris habilitati). I inaczej być nie…
Więcej

Bibliografia teologiczna i jej rodzaje

studiowanie

Jak sama etymologia wskazuje (greckie biblos – książka, grafe – pismo), jest to, najogólniej mówiąc, spis zawierający informacje o drukowanych książkach, a ściślej o drukowanych pozycjach, bo i do artykułów z czasopism ten termin również się odnosi: „uporządkowany według określonych…
Więcej

Charakter teologiczny pracy

Charakter teologiczny pracy

W związku z opisanym przez nas dyskusjami na temat na­ukowości teologii, a także w związku z wielowiekową tradycją metodologiczną wydziałów teologicznych, które stanowiły fun­dament uniwersytetów i zapewniały ich wysoki poziom etycz­ny (por. przysięga doktorska), należy dokładać szczególnych starań, aby nie…
Więcej